ข่าวล่าสุด

>>> วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 อาจารย์ริณรณีญ์ เสนีย์วาสน์ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจการได้รับเกียรติจากประธานชุมชนกำแพงทองพัฒนา (คุณสมชาย พึ่งศิลป์) และธนาคารออมสิน […]
      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมออกแบบและจัดสร้าง Air Treatment Hub ศูนย์กลางการบำบัดอากาศ (ต้นแบบ) เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 […]
วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำวิทยากรและfa (ครูพี่เลี้ยงผู้ประกอบการ) เข้าบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง […]
เกี่ยวกับเรา

University Business Incubator : UBI

โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator : UBI) ริเริ่มมาจากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเล็งเห็นถึงประโยชน์ขององค์ความรู้ และงานวิจัยที่มีอยู่อย่างหลากหลายในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ที่จะสามารถนำมาต่อยอด หรือพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์

บทบาทและหน้าที่

          ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จะเป็นแหล่งศูนย์รวมความรู้ในการจัดทำธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจ ในกระบวนการจัดตั้งกิจการ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และการขอกู้จากแหล่งเงินทุน “กองทุนตั้งตัวได้”

Vision วิสัยทัศน์
 • ผลิตผู้ประกอบการใหม่ จากนิสิต นักศึกษา และบุคคลภายนอก
 • เป็นผู้ประกอบการใหม่ที่เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับ ในด้านธุรกิจ


Mission พันธกิจ
 • ให้การอบรม และคำปรึกษาแนะนำ ด้านธุรกิจ ของกลุ่มเป้าหมาย
 • ให้การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาธุรกิจ ของกลุ่มเป้าหมายแบบบูรณาการ
 • ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเป้าหมายให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1 เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษา

2 เพื่อสนับสนุน พัฒนาและบ่มเพาะนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ

3 เพื่อสนับสนุนในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาอย่างมีศักยภาพ

4 เพื่อผลักดันและส่งเสริม ผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา มาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มสู่ภาควิสาหกิจ

5 เพื่อให้คำปรึกษาและข้อมูลในการจัดตั้งบริษัทของหน่วยบ่มเพาะและจัดฝึกอบรม ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในฐานะผู้ประกอบการ

6 เพื่อประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งบริษัท

7 เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ธุรกิจใหม่และผู้ประกอบการรายใหม่ ในภาคธุรกิจ

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกคณะและทุกชั้นปี
 • อาจารย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มศิษย์เก่าผู้ว่างงาน และประชาชน ทั่วไปที่สนใจ
 • พื้นที่ใช้สอยเพื่อใช้เป็นที่ตั้งหน่วยบ่มเพาะพร้อมอุปกรณ์สำนักงานพื้นฐานในวิทยาลัยฯ
 • โอกาสเชื่อมโยงกับสถาบันการเงิน
 • สมาชิกสามารถร่วมแข่งขัน “การเขียนแผนธุรกิจ” กับหน่วยบ่มเพาะ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ตามระเบียบที่กำหนด)
 • สมาชิกจะได้รับการบ่มเพาะให้สามารถเป็นผู้ประกอบธุรกิจได้ตามเป้าหมายของการเข้าบ่มเพาะวิสาหกิจ อย่างเข้มแข็งและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ต่อไป


บุคลากร

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Team Member

Job Title

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus.

Team Member

Job Title

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus.

Team Member

Job Title

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus.

Team Member

Job Title

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus.