Posts belonging to Category ประกาศทั่วไป

STC-UBI : เส้นทางสู่ผู้ประกอบการ

เนื่องด้วยหน่วยบ่มเพาะ

วิสาหกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC-UBI)  จะมีการจัดนิทรรศการ “ STC-UBI : เส้นทางสู่ผู้ประกอบการ ” ระหว่าง วันที่ 11-16  เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2557  เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณ  อาคารนิทรรศการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้ง

UBIนิติกรรมกับการพัฒนาธุระกิจ

UBIนิติกรรมกับการพัฒนาธุระกิจ  รายละเอียดคลิกทีนี่

โครงการอบรมเว็บไซต์เพื่อผู้ประกอบการ (UBI)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจัดโครงการอบรมเว็บไซต์เพื่อผู้ประกอบการ UBI-STC รายละเอียดคลิกที่นี่

ประชุมคณะกรรมการ UBI 17/10/56

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามประชุมคณะกรรม   ดูรายเอียดคลิกที่นี่

‘วทส.’ เดินหน้า “หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ” เปิดรับสมาชิก อบรมสร้างผู้ประกอบการใหม่

‘วทส.’ เดินหน้า “หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ”
เปิดรับสมาชิก อบรมสร้างผู้ประกอบการใหม่