Posts belonging to Category ประกาศทั่วไป

ศึกษาดูงาน หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่29-31 มกรา 2558

ศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่29-31 มกรา 2558

ศึกษาดูงาน บริษัทWorldGrow วันที่29-31 มกรา 2558

การประชุม STC-UBI ครั้งที่2 วันที่25.07.57

ผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

การพบผู้ประกอบการ เพื่อช่วยเหลือในสิ่งที่ผู้ประกอบการยังบกพร่องอยู่ในการประกอบธุรกิจ