เกี่ยวกับเรา

       โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator : UBI) ริเริ่มมาจากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเล็งเห็นถึงประโยชน์ขององค์ความรู้ และงานวิจัยที่มีอยู่อย่างหลากหลายในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ที่จะสามารถนำมาต่อยอด หรือพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ ผนวกกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรสาขาต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษา ที่จะช่วยเติมเต็มให้การต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์โดยการจัดตั้งในรูปแบบธุรกิจใหม่มีคุณภาพ และสามารถดำรงอยู่ได้ ด้วยการคัดสรรองค์ความรู้ และงานวิจัยที่มีศักยภาพนำมาพัฒนาต่อยอดหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความเป็นนวัตกรรม สร้างจุดแข็งให้แก่ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากที่มีอยู่ในตลาด ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ และระบบเศรษฐกิจโดยรวม สร้างความได้เปรียบในการต่อรองกับคู่ค้าจากในและต่างประเทศได้ ซึ่งการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา หรือ UBI ที่จะตั้งขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นหน่วยรวมความรู้ด้านเทคโนโลยี และการให้ทักษะด้านธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทั้งที่เป็นนิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์และบุคคลทั่วไป จัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อนำองค์ความรู้ หรือผลงานวิจัยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยการสนับสนุนสิ่งจำเป็นพื้นฐาน เช่น อุปกรณ์ทดสอบ ทดลอง ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ พื้นที่สำนักงาน ระบบสาธารณูปโภค ภายในหน่วยบ่มเพาะ ซึ่งทำให้ลดต้นทุนในการจัดตั้งบริษัทใหม่ นอกจากนั้นจะมีการประสานอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญไปให้ความรู้เพิ่มเติมด้วย ซึ่งหากบริษัทใดมีความพร้อมมากขึ้นสามารถแยกตัวออกไปตั้งเป็นบริษัทรายใหม่ในประเทศได้นับเป็นการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของไทย

       ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจขึ้น ภายในวิทยาลัยฯ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ทั้งนี้เพื่อรับผิดชอบในการดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง แก้ไข การประเมินและติดตามผลต่อการพัฒนานักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ อาจารย์ บุคลากรและประชาชนที่สนใจให้เป็นผู้ประกอบการใหม่เป็นระยะๆ พร้อมกับการพัฒนาวิธีการ แนวทางการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก การให้คำแนะนำ การปรึกษาในการเป็นผู้ประกอบการด้วยการฝึกอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างโอกาสสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่แข็งแกร่ง อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยของคณาจารย์ สถาบันและประเทศต่อไป

Comments are closed.