วัตถุประสงค์

1  เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษา
2  เพื่อสนับสนุน พัฒนาและบ่มเพาะนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ
3 เพื่อสนับสนุนในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาอย่างมีศักยภาพ
4 เพื่อผลักดันและส่งเสริม ผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา มาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มสู่ภาควิสาหกิจ
5 เพื่อให้คำปรึกษาและข้อมูลในการจัดตั้งบริษัทของหน่วยบ่มเพาะและจัดฝึกอบรม ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในฐานะผู้ประกอบการ
6 เพื่อประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งบริษัท
7 เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ธุรกิจใหม่และผู้ประกอบการรายใหม่ ในภาคธุรกิจ
1   นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกคณะและทุกชั้นปี
2   อาจารย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มศิษย์เก่าผู้ว่างงาน และประชาชน ทั่วไปที่สนใจ

  • พื้นที่ใช้สอยเพื่อใช้เป็ฯที่ตั้งหน่วยบ่มเพาะพร้อมอุปกรณ์สำนักงานพื้นฐานในวิทยาลัยฯ
  • โอกาสเชื่อมโยงกับสถาบันการเงิน
  • สมาชิกสามารถร่วมแข่งขัน “การเขียนแผนธุรกิจ” กับหน่วยบ่มเพาะ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ตามระเบียบที่กำหนด)
  • สมาชิกจะได้รับการบ่มเพาะให้สามารถเป็นผู้ประกอบธุรกิจได้ตามเป้าหมายของการเข้าบ่มเพาะวิสาหกิจ อย่างเข้มแข็งและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ต่อไป

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
สมาชิกจะได้รับ

Comments are closed.