บทบาทและหน้าที่

       ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  จะเป็นแหล่งศูนย์รวมความรู้ในการจัดทำธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจ ในกระบวนการจัดตั้งกิจการ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และการขอกู้จากแหล่งเงินทุน  “กองทุนตั้งตัวได้”
Vision วิสัยทัศน์
o    ผลิตผู้ประกอบการใหม่ จากนิสิต นักศึกษา และบุคคลภายนอก
o    เป็นผู้ประกอบการใหม่ที่เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับ ในด้านธุรกิจ
Mission พันธกิจ
o    ให้การอบรม และคำปรึกษาแนะนำ ด้านธุรกิจ ของกลุ่มเป้าหมาย
o    ให้การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาธุรกิจ ของกลุ่มเป้าหมายแบบบูรณาการ
o    ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเป้าหมายให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

Comments are closed.